𝔞𝔭𝔯𝔢̀𝔰 𝔪𝔬𝔦 𝔩𝔢 𝔡𝔢́𝔩𝔲𝔤𝔢

𝖈𝔩𝖎𝔠𝖐 𝖎𝔪𝖆𝔤𝖊 𝖋𝔬𝖗 𝖒𝔬𝖗𝔢

𝔊𝔢𝔫𝔢𝔯𝔞𝔱𝔢𝔡 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔖𝔱𝔞𝔟𝔩𝔢 𝔇𝔦𝔣𝔣𝔲𝔰𝔦𝔬𝔫